Komponente i rezultati

Komponenta 1 (Rezultat 1): Unaprjeđenje organizacije i provedbe Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke na nacionalnoj i regionalnoj razini.

Aktivnosti:

1.1 Analiza pravnog i institucionalnog okvira Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke i priprema izvještaja o analizi s preporukama za unaprjeđenje.
1.2 Analiza primijenjenih praksi i odgovarajuće dokumentacije povezanih s organizacijom i provedbom Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke i priprema izvještaja o analizi s preporukama za unaprjeđenje.
1.3 Organizacija i vođenje jednog okruglog stola o organizaciji i provedbi Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke, na kojem će u raspravi sudjelovati predstavnici Ministarstva zdravlja, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, županijskih zavoda za javno zdravstvo, te drugi važni dionici.
1.4 Priprema smjernica za organizaciju i provedbu Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke, te prihvaćanje smjernica od strane relevantnih institucija (na primjer Nacionalnog povjerenstva i/ili Ministarstva zdravlja).

Komponenta 2 (Rezultat 2): Unaprjeđenje organizacije i provedbe Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka vrata maternice na nacionalnoj i regionalnoj razini.

Aktivnosti:

2.1 Analiza pravnog i institucionalnog okvira Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka vrata maternice i priprema izvješća o analizi s preporukama za unaprjeđenje.
2.2 Analiza primijenjenih praksi i odgovarajuće dokumentacije povezanih s organizacijom i provedbom Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka vrata maternice i priprema izvješća o analizi s preporukama za unaprjeđenje.
2.3 Organizacija i vođenje jednog okruglog stola o organizaciji i provedbi Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka vrata maternice, na kojem će u raspravi sudjelovati predstavnici Ministarstva zdravlja, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, županijskih zavoda za javno zdravstvo, te drugi važni dionici.
2.4 Priprema smjernica za organizaciju i provedbu Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka vrata maternice, te prihvaćanje smjernica od strane relevantnih institucija (na primjer Nacionalnog povjerenstva i/ili Ministarstva zdravlja).

Komponenta 3 (Rezultat 3): Unaprjeđenje organizacije i provedbe Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka debelog crijeva na nacionalnoj i regionalnoj razini.

Aktivnosti:

3.1 Analiza pravnog i institucionalnog okvira Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka debelog crijeva i priprema izvještaja o analizi s preporukama za unaprjeđenje.
3.2 Analiza primijenjenih praksi i odgovarajuće dokumentacije povezanih s organizacijom i provedbom Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka debelog crijeva i priprema izvješća o analizi s preporukama za unaprjeđenje.
3.3 Organizacija i vođenje jednog okruglog stola o organizaciji i provedbi Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka debelog crijeva, na kojem će u diskusiji sudjelovati predstavnici Ministarstva zdravlja, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, županijskih zavoda za javno zdravstvo, te drugi važni dionici.
3.4 Priprema smjernica za organizaciju i provedbu Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka debelog crijeva, te prihvaćanje smjernica od strane relevantnih institucija (na primjer Nacionalnog povjerenstva i/ili Ministarstva zdravlja).

Komponenta 4 (Rezultat 4): Jačanje kapaciteta profesionalaca u zdravstvu koji su uključeni u Nacionalne programe ranog otkrivanja raka.

Aktivnosti:

4.1 Provođenje analize potreba za izobrazbom dionika uključenih u Nacionalne programe ranog otkrivanja raka (dojke, vrata maternice, debelog crijeva) i priprema izvještaja o analizi potreba za izobrazbom, uključujući i kriterije (npr. razina uključenosti u nacionalni program ranog otkrivanja raka, profesionalno područje medicine, manjkavost timova u županijama) za prepoznavanje ciljanih skupina i selekciju sudionika u izobrazbi.
4.2 Priprema plana i materijala za izobrazbu koji su povezani s organizacijom i provedbom Nacionalnih programa ranog otkrivanja raka (dojke, vrata maternice, debelog crijeva) posvećujući posebnu pažnju organizaciji i koordinaciji unutar županijskih timova.
4.3 Provođenje regionalnih radionica za (sveukupno) 80 zdravstvenih profesionalaca o organizaciji i provedbi Nacionalnih programa ranog otkrivanja raka; nakon provedbe radionica sudionici bi trebali biti osposobljeni dalje prenositi stečena znanja.
4.4 Priprema plana izobrazbe i materijala koji su povezani s praćenjem i izvještavanjem o Nacionalnim programima ranog otkrivanja raka (dojke, vrata maternice, debelog crijeva).
4.5 Provođenje regionalnih radionica za (sveukupno) 80 zdravstvenih profesionalaca o praćenju i izvještavanju o Nacionalnim programima ranog otkrivanja raka; nakon provedbe radionica sudionici bi trebali biti osposobljeni dalje prenositi stečena znanja.
4.6 Priprema plana izobrazbe i materijala za izobrazbu trenera o stručnim medicinskim temama o specijaliziranim oblicima ranog otkrivanja raka; plan/materijali za izobrazbu uključivat će barem jednu od sljedećih tema:

o kolonoskopija
o mamografija
o PAPA test
o hemokult test – test za otkrivanje prisutnosti krvi u stolici
o patohistologija

4.7 Provedba jedne izobrazbe trenera sa svrhom poboljšanja stručnih medicinskih znanja o određenoj vrsti ranog otkrivanja raka (u skladu s planom/materijalima za osposobljavanja) za deset profesionalaca u zdravstvu.

Komponenta 5 (Rezultat 5): Unaprjeđenje praćenja i izvještavanja o Nacionalim programima ranog otkrivanja raka na nacionalnoj i regionalnoj razini.

Aktivnosti:

5.1 Provođenje analize praćenja i izvještavanja o Nacionalnim programima ranog otkrivanja raka (dojke, vrata maternice, debelog crijeva) i priprema izvještaja o analizi s preporukama za unaprjeđenje.
5.2 Priprema smjernica za praćenje i izvještavanje o Nacionalnim programima ranog otkrivanja raka.
5.3 Provođenje analize postojećeg Registra za probir raka i priprema izvještaja o analizi s preporukama za unaprjeđenje.
5.4 Priprema funkcionalnih i tehničkih specifikacija za nadogradnju Registra za probir raka.
5.5 Nadogradnja Registra za probir raka.

This post is also available in: Hrvatski English